"Доствка на 13 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях" в изпълнвние на проект "Интегриран градски транспорт на град Перник" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Друга информация

16.06.2020 14:59:04

Друга информация извън останалите категории