Документи по приключване

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите. Тази информация следва да се подготви  в спра­ вочен  формат,  съдържащ посочените  данни за дата и осно­ вание  за приключване или за  прекратяване  на договора.

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключен договор 2020-12-10 10:49:54 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2020-09-23 09:21:23 Изтеглете файл