Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010

„Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010 Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”

 

 

Обявление

12.05.2020 15:34:55

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

12.05.2020 15:33:45

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

12.05.2020 15:40:58

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

29.05.2020 11:25:23

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

18.06.2020 10:25:47

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

13.07.2020 16:06:35

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

23.09.2020 09:30:47

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения