Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях

Тази rpyпa документи обхваща договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях. Съгласно предоставената по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП правна възможност участникът, определен за изпълнител, може да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител, посо­чен в офертата. Когато участникът, определен за изпълнител, вземе решение да възложи част от изпълнението на договора на подизпълнител, той е длъжен да сключи договор за подизпълнение с определения подизпълнител и да изпрати оригинал от договора на възложителя в З-дневен срок от сключването му. В този случай възложителят трябва да публикува договора за подизпълнение в ЗО-дневен срок от получаването му от изпълнителя.