Борсова сделка с продвач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка при Община Перник, чрез използване на карти за безналично плащане.

 

 

 Предмет на доставката са горива с опция за зареждане в бензиностанции, чрез закупуване при условия на отложено плащане, чрез използването на Карти за регистрация и авторизация на покупките /безналично плащане/ на Горива /Автомобилен бензин А-95Н 10 ppm Е5 9% био,  Дизелово моторно гориво с 6% биодизел и Пропан-бутан Марка Б/.Прогнозно количество:Автомобилен бензин А-95Н – 30 000 л. (тридесет хиляди литра) + 20%Дизелово гориво – 135 000 л. (сто тридесет и пет хиляди литра) + 20%.Пропан-бутан – 15 000 л. (петнадесет хиляди литра) + 20%
за нуждите на служебните автомобили и друга техника на Община Перник, общинско предприятие „ФЛОР“ и други структури на община Перник.
Доставеното гориво следва да отговаря на „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с Постановление на МС № 156/15.07.2003 г. обн. в ДВ   № 66/2003 г., посл. изм. в ДВ № 63 от 31.07.2018 г. и БДС. Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива. зареждане с горива на търговски обекти - бензиностанции на Продавача на територията на Република България. Продавачът да притежава поне една бензиностанция (собствена или наета) на територията на град Перник.
Срок на доставка и срок на договора: зареждане с горива по всяко време на денонощието. Договорът е за срок от 3 /три/ календарни години или до изчерпване на количествата, което от двете събития настъпи по-рано.

 

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

17.03.2020 16:02:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка

Договори и споразумения

17.03.2020 16:02:00

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Пазарни консултации

17.03.2020 16:02:00

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях

17.03.2020 16:02:00

Тази rpyпa документи обхваща договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях. Съгласно предоставената по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП правна възможност участникът, определен за изпълнител, може да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител, посо­чен в офертата.

Информация за плащанията

17.03.2020 16:02:00

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Документи по приключване

17.03.2020 16:02:00

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

17.03.2020 16:02:00

Друга информация извън останалите категории