Борсова сделка с продвач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка при Община Перник, чрез използване на карти за безналично плащане.

 

 

 Предмет на доставката са горива с опция за зареждане в бензиностанции, чрез закупуване при условия на отложено плащане, чрез използването на Карти за регистрация и авторизация на покупките /безналично плащане/ на Горива /Автомобилен бензин А-95Н 10 ppm Е5 9% био,  Дизелово моторно гориво с 6% биодизел и Пропан-бутан Марка Б/.Прогнозно количество:Автомобилен бензин А-95Н – 30 000 л. (тридесет хиляди литра) + 20%Дизелово гориво – 135 000 л. (сто тридесет и пет хиляди литра) + 20%.Пропан-бутан – 15 000 л. (петнадесет хиляди литра) + 20%
за нуждите на служебните автомобили и друга техника на Община Перник, общинско предприятие „ФЛОР“ и други структури на община Перник.
Доставеното гориво следва да отговаря на „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с Постановление на МС № 156/15.07.2003 г. обн. в ДВ   № 66/2003 г., посл. изм. в ДВ № 63 от 31.07.2018 г. и БДС. Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива. зареждане с горива на търговски обекти - бензиностанции на Продавача на територията на Република България. Продавачът да притежава поне една бензиностанция (собствена или наета) на територията на град Перник.
Срок на доставка и срок на договора: зареждане с горива по всяко време на денонощието. Договорът е за срок от 3 /три/ календарни години или до изчерпване на количествата, което от двете събития настъпи по-рано.

 

Обявление

17.03.2020 16:02:00

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Документация за участие

17.03.2020 16:02:00

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 100/179 от ЗОП и променената документация за участие

17.03.2020 16:02:00

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 100/179 от ЗOП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

17.03.2020 16:02:00

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

17.03.2020 16:02:00

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

17.03.2020 16:02:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.