Юни 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Процедури по ЗОП (след 26.02.2020)

„Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за Инженеринг

15.05.2020 15:16:32

„Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“.

Неотложно възлагане на дейности по дезинфекция,дератизация,дезинсекция,дезакаризация,като взаимнодопълващи се мерки за биологична защита

14.05.2020 14:36:06

Неотложно възлагане на дейности по дезинфекция, дератизация, дезинсекция, дезакаризация, като взаимнодопълващи се мерки за биологична защита, както и противоепидемични мерки срещу Covid 19 на територията на Община Перник

Избор на изпълнител за „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010 , запазена съгласно чл.12 ал.1 т.1

29.04.2020 14:05:27

Избор на изпълнител за „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010 Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010

27.04.2020 14:56:34

„Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация в рамките на проект: № BG16M1OP002-5.004-0010 Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”

Избор на изпълнител за „Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителство и ремонт на обекти на Община Перник“ за 4 год.

25.03.2020 14:05:11

Упражняването на строителен надзор се налага с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

Избор на изпълнител "Инженеринг - проектиране и строителство на дъждовна канализация ул. "Софийско шосе" гр. Перник

25.03.2020 10:13:05

Избор на изпълнител за “ Инженеринг – проектиране и строителство на дъждовна канализация ул.”Софийско шосе” гр.Перник”. Настоящата обществена поръчка е с обект СТРОИТЕЛСТВО – проектиране и изпълнение на строеж, съгласно чл. 3, ал. 1, б. „б” от ЗОП. Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в настоящата документация и обявлението.

"Доствка на 13 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях" в изпълнвние на проект "Интегриран градски транспорт на град Перник" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

24.03.2020 13:55:58

Предметът на възлагане представлява доставка, целяща да изпълни, предвидената по проекта, доставка на новопроизведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, единични градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията на Директива 2001/85/EC от 20.11.2001 год. „Специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача”, както и изискванията определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях или Правило на ИКЕ на ООН № 107

Борсова сделка с продвач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка при Община Перник, чрез използване на карти за безналично плащане.

17.03.2020 16:02:00

Предмет на доставката са горива с опция за зареждане в бензиностанции, чрез закупуване при условия на отложено плащане, чрез използването на Карти за регистрация и авторизация на покупките /безналично плащане/ на Горива /Автомобилен бензин А-95Н 10 ppm Е5 9% био, Дизелово моторно гориво с 6% биодизел и Пропан-бутан Марка Б/.Прогнозно количество:Автомобилен бензин А-95Н – 30 000 л. (тридесет хиляди литра) + 20%Дизелово гориво – 135 000 л. (сто тридесет и пет хиляди литра) + 20%.Пропан-бутан – 15 000 л. (петнадесет хиляди литра) + 20% за нуждите на служебните автомобили и друга техника на Община Перник, общинско предприятие „ФЛОР“ и други структури на община Перник. Доставеното гориво следва да отговаря на „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с Постановление на МС № 156/15.07.2003 г. обн. в ДВ № 66/2003 г., посл. изм. в ДВ № 63 от 31.07.2018 г. и БДС. Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива. зареждане с горива на търговски обекти - бензиностанции на Продавача на територията на Република България. Продавачът да притежава поне една бензиностанция (собствена или наета) на територията на град Перник. Срок на доставка и срок на договора: зареждане с горива по всяко време на денонощието. Договорът е за срок от 3 /три/ календарни години или до изчерпване на количествата, което от двете събития настъпи по-рано.