Август 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

„Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „

 „Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „

Дейностите са във връзка с изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по проект № BG16RFOP001-1.018-0004 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Перник, част от процедура BG16RF0P001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

09.06.2020 09:48:53

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

09.06.2020 09:59:19

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

29.06.2020 15:25:17

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

27.07.2020 09:19:51

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.