Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник по две обособени позиции.

„Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 1 гр. Перник.

Обособена позиция №2: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 2 гр. Перник“.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

15.06.2020 14:16:02

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

15.06.2020 14:33:17

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

28.09.2020 14:36:57

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

15.10.2020 13:08:51

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Друга информация

16.07.2020 15:49:18

Друга информация извън останалите категории