„Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг за дъждовна канализация на ул."Софийско шосе", гр. Перник“.

 Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг за дъждовна канализация на ул."Софийско шосе", гр. Перник“.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

18.06.2020 10:06:32

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

18.06.2020 10:09:29

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

12.08.2020 15:37:49

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

01.09.2020 09:28:59

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

13.10.2020 10:15:47

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

13.10.2020 10:12:12

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

25.08.2020 09:41:21

Друга информация извън останалите категории