Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи  по три обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник“

Обособена позиция № 2Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи след предварителна заявка, във връзка с реализирането на проект„Функциониране на Областен информационен център - Перник”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0009-C01,съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление”,процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центрове“

Обособена позиция № 3 „Доставка на офис материали и консумативи за нуждите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. „Инженерна“ №6 и офис материали и консумативи за нуждите на екипа за управление на проекта“, по проект„Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник”, Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0139, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 214-2020г.“, съфинансиран от Европейския социален фонд  на европейския съюз.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

09.09.2016 22:15:00

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Обявление ID 729920

14.04.2016 17:18:44

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Решение за откриване ID 729902

14.04.2016 17:18:02

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Документация за участие

15.04.2016 20:38:00

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Решение за промяна

03.05.2016 16:06:52

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Разяснения по документацията

20.05.2016 22:15:00

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Протоколи и доклади на комисиите

30.09.2016 17:09:00

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

30.09.2016 17:11:00

Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по три обособени позиции.