Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Доставка  на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 - Комбиниран багер за разделно събиране на строителни и битови отпадъци

Обособена позиция №2 - Самосвал за разделно събиране на строителни и битови отпадъци

Обособена позиция №3 - Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 - 2.002 "Независим живот", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020", съфинансиран ЕС чрез от ЕСФ

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

26.05.2016 19:31:00

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Обявление ID 724058

30.03.2016 17:27:00

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Решение за откриване ID 724058

30.03.2016 17:28:00

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Документация за участие

31.03.2016 10:25:29

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Разяснения по документацията

15.04.2016 17:24:00

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Протоколи и доклади на комисиите

03.05.2016 14:40:00

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

20.05.2016 23:30:00

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.

Договори и споразумения

25.08.2016 14:43:00

Доставка на специализирана автотехника за нуждите на Община Перник по три обособени позиции.