Извършване на доставка и монтаж на компоненти за изпълнение информационно - комуникационни технологии (ИКТ) за градски транспорт на гр. Перник

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Договори и споразумения

29.05.2019 19:45:54

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

26.11.2020 15:44:04

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.