„Инженеринг на обекти от соц. инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020,, по 3оп

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски" Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 ; Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, № в РОП на АОП 00589-2019-0036

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

07.10.2019 17:34:08

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

07.10.2019 19:31:24

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Друга информация

09.10.2019 17:11:41

Друга информация извън останалите категории