Процедури по ЗОП (след 01.03.2019)

Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на инсталации за отопление и инсталации за отопление и охлаждане за период от 3 години по обособени позиции

09.10.2019 15:55:01

Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на инсталации за отопление и инсталации за отопление и охлаждане за период от 3 години по обособени позиции

„Инженеринг на обекти от соц. инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020,, по 3оп

07.10.2019 17:32:24

„Инженеринг на обекти от соц. инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020,, по 3оп

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

30.09.2019 17:47:48

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник

26.08.2019 11:06:25

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник

Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник-2

09.08.2019 17:26:36

Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник

Избор на изпълнител/и на нженеринг и СМР по проект ИГТ, ОПРР 2014- 2020, по 2 ОП

08.08.2019 18:12:36

Избор на изпълнител/и на нженеринг и СМР по проект ИГТ, ОПРР 2014- 2020, по 2 ОП

Канализация с.Драгичево, Община Перник

22.07.2019 19:06:47

Канализация с.Драгичево, Община Перник

Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник

05.07.2019 17:10:51

Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник